Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποιους απευθύνεται;
 

To Roots απευθύνεται σε μικρομεσαίες και νεοφυείς εταιρίες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Εμπορική δραστηριότητα
 • Βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο
 • Δυναμική προοπτική ανάπτυξης
 • Ελκυστική επενδυτική πρόταση
 • Έδρα στην Ελλάδα ή κύριο αντικείμενο δραστηριότητας ή/και παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα
 • Νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.) ή με πλάνο μετατροπής σε Α.Ε. (για αλλοδαπές εταιρίες ισοδύναμη νομική μορφή με αυτή της Α.Ε.)
 
Ποιοι είναι οι στόχοι του Roots;
 
 • Κινητοποίηση του οικοσυστήματος της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών εργαλείων άντλησης κεφαλαίων για τις ΜμΕ
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων, ώστε να φτάσουν αποτελεσματικά στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας
 • Ενίσχυση των ΜμΕ στην παρουσίαση των επενδυτικών τους προτάσεων, με όρους ρίσκου-απόδοσης, διευκολύνοντας έτσι την επενδυτική απόφαση
 • Διάχυση γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων διεθνών πρακτικών
 
Ποιους τομείς της οικονομίας υποστηρίζει το Roots;

Το Roots απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας και εμφανίζουν δυναμική προοπτική ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, με επικέντρωση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ποια είναι τα οφέλη για μια εταιρεία από τη συμμετοχή της στο Roots;
 • Σύνδεση με έμπειρα στελέχη, επιχειρήσεις και διεθνή δίκτυα τεχνογνωσίας, μεταφορά γνώσης και εμπειρίας καθώς και ευκαιρίες για συνέργειες
 • Κατάρτιση και τεχνογνωσία που βοηθά τις εταιρείες στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχεδίων, κατάλληλης χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, υιοθέτηση εταιρικής διακυβέρνησης και ενίσχυση δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία της πρότασή τους σε επενδυτές
 • Εξοικείωση με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία της κεφαλαιαγοράς και επιλογή του πιο κατάλληλου με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Επιτάχυνση της ανάπτυξης της εταιρείας μέσω της κατάλληλης και έγκαιρης χρηματοδότησης
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση του εταιρικού προφίλ και εκτεταμένες ευκαιρίες δικτύωσης και προβολής της εταιρείας
 • Επενδυτική ετοιμότητα και παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης στο επενδυτικό κοινό.

 

 
Ποιοι είναι οι Συνεργάτες;

Corporate Champions: Καταξιωμένες ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν τους Corporate Champions και υποστηρίζουν το επιχειρηματικό οικοσύστημα, διαχέοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία τους. Παρέχουν έμπειρα στελέχη τους για την υποστήριξη των εταιρειών, ως Mentors.

Για τους Corporate Champions του προγράμματος δείτε εδώ.

Advisory Partners: Κορυφαίες εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελούν τους Advisory Partners και παρέχουν υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου χρηματοπιστωτικού μέσου για την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων και στην προετοιμασία της εταιρίας για την παρουσίαση της επενδυτικής της πρότασης. Παρέχουν έμπειρα στελέχη τους για την υποστήριξη των εταιρειών, ως Mentors και ως Investment Advisors.

Για τους Advisory Partners του προγράμματος δείτε εδώ.

Training Partners: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Roots (Capacity Building & Training) παρέχεται σε συνεργασία με τους Training Partners, οι οποίοι συνεισφέρουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εταιρειών ώστε να φτάσουν στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας.

Για τους Training Partners του προγράμματος δείτε εδώ.

Ποιοι είναι οι Investment Advisors και ποιος ο ρόλος τους;

Οι Investment Advisors είναι έμπειρα στελέχη προερχόμενα από τους Advisory Partners. Καθοδηγούν τις εταιρείες στη διαδικασία σχεδιασμού και κατάρτισης του χρηματοοικονομικού τους σχεδίου και στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου χρηματοπιστωτικού μέσου για την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων

Σε συνεργασία με τους Mentors, καθοδηγούν τις εταιρείες στην προετοιμασία της παρουσίασης της επενδυτικής τους πρότασης προς επενδυτές

Για τους Investment Advisors του πρώτου κύκλου του προγράμματος δείτε εδώ.

Ποιοι είναι οι Mentors και ποιος ο ρόλος τους;

Οι Mentors είναι έμπειρα στελέχη προερχόμενα από τους Corporate Champions και τους Advisory Partners. Με βάση την εμπειρία τους, παρέχουν στρατηγικές συμβουλές στις εταιρείες του προγράμματος και τις βοηθούν να αναπτύξουν τα παραδοτέα του, ώστε να ενισχύσουν την αναπτυξιακή τους προοπτική.

Σε συνεργασία με τους Investment Advisors, καθοδηγούν τις εταιρείες στην προετοιμασία της παρουσίασης της επενδυτικής τους πρότασης προς επενδυτές.

Για τους Mentors του πρώτου κύκλου του προγράμματος δείτε εδώ

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;
 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της εταιρείας και των προοπτικών της, όπως:

 • Αξία και ανταγωνιστική θέση του προϊόντος/υπηρεσίας
 • Καινοτομία (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επίπεδο καινοτομίας του προϊόντος/υπηρεσίας/παραγωγικής διαδικασίας/εμπορία)
 • Μερίδιο αγοράς και προοπτική ανάπτυξης, βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (ρεαλιστικές εκτιμήσεις ετήσιων εσόδων και μεριδίου αγοράς)
 • Δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης/ scale up
 • Εξωστρέφεια (ικανότητα επιτυχούς διείσδυσης στις διεθνείς αγορές)
 • Υγιή οικονομική κατάσταση
 • Προφίλ, εμπειρία και αποτελεσματικότητα της ομάδας διοίκησης
 • Όραμα για το μέλλον της εταιρείας
 
Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης;

Αρχικά ελέγχονται όλες οι αιτήσεις για το αν πληρούν τα κριτήρια καταλληλόλητας.

Στη συνέχεια μία ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης (Selection Committee) λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Όλες οι εταιρείες θα ενημερωθούν μέσω του ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησής τους.

 
Ποια είναι τα βασικά παραδοτέα του Roots;

Υπάρχουν τρία (3) βασικά παραδοτέα, που σηματοδοτούν την ολοκλήρωση καθενός από τα τρία (3) στάδια ανάπτυξης ικανοτήτων του προγράμματος:

Στάδιο 1 – Παραδοτέο: Business Plan

Στάδιο 2 – Παραδοτέο: Financial Structure

Στάδιο 3 – Παραδοτέο: Investment Proposal & Pitch

Με την ολοκλήρωση του 1ου και του 2ου σταδίου ανάπτυξης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προόδου (Progress Review Committee) παρέχει ανατροφοδότηση στην εταιρεία για το παραδοτέο του κάθε σταδίου.

Με την ολοκλήρωση του 3ου σταδίου, πραγματοποιείται η παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης (Demo day), όπου οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της προετοιμασίας τους, να λάβουν ανατροφοδότηση και να έρθουν σε επαφή με επενδυτές και άλλους συμμετέχοντες της αγοράς.

 
Ποια εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται στο πλαίσιο του Roots;

Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στο πρόγραμμα έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια και δράσεις δικτύωσης (knowledge-based events), ανάλογα με τις ανάγκες της.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Roots περιλαμβάνει:

 • Corporate finance workshops που αποσκοπούν στην ενίσχυση της γνώσης των συμμετεχόντων σχετικά με θέματα εταιρικής χρηματοδότησης και κατανόησης των διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών εργαλείων άντλησης κεφαλαίων. Τα σεμινάρια παρέχονται από το CFA Society Greece.
 • Online courses σχετικά με την αποτελεσματική χρήση και ανάλυση δεδομένων (business analytics, big data, data mining). Τα σεμινάρια παρέχονται σε συνεργασία με το Global Competitiveness Academy και το Arizona State University.
 • Executive Course σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν μια επιτυχημένη επιχείρηση και τη μέτρηση των εταιρικών επιδόσεων (measuring, analysis, driving and communicating corporate performance).
Πως μπορώ να παρακολουθήσω τα εκπαιδευτικά σεμινάρια;

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων μπορεί να γίνει:

 • Με φυσική παρουσία, στο χώρο του ΧΑ, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες
 • Εξ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του σεμιναρίου, μέσω online σύνδεσης
 • Βιντεοσκοπημένα, από οποιοδήποτε χώρο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μέσω του dashboard της ιστοσελίδας του Roots
 
Θα υπάρχουν ευκαιρίες δικτύωσης;

Το Roots προσφέρει εκτεταμένες ευκαιρίες δικτύωσης μέσω των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και των δράσεων δικτύωσης με:

 • Τις υπόλοιπες συμμετέχουσες εταιρείες
 • Κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη
 • Καταξιωμένους ομιλητές και διεθνείς experts
 • Δίκτυο επενδυτών και συμμετεχόντων της κεφαλαιαγοράς
 
Πόσο καιρό διαρκεί το Roots;

Ο εκτιμώμενος ωφέλιμος χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 6 μήνες. Οι εταιρείες μπορούν να προχωρούν στα στάδια ανάπτυξης του προγράμματος με τον δικό τους ρυθμό, ανάλογα με το στάδιο ετοιμότητάς τους και σύμφωνα με την καθοδήγηση του Mentor και του Investment Advisor με τους οποίους συνεργάζεται.

 
Πώς κάνω αίτηση;

Για να κάνετε αίτηση στο Roots πρέπει να:

 • Δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα του Roots
 • Συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση
 • Υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση

Για Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης δείτε εδώ.

 
Αν έχω συμμετάσχει και σε άλλο πρόγραμμα;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Roots ανεξάρτητα από τον αν έχετε συμμετάσχει και σε άλλα προγράμματα.

 
Τί συμβαίνει αν η αίτηση μου απορριφθεί;

Μπορείτε να ξανακάνετε αίτηση στον επόμενο κύκλο του προγράμματος.

 
Μπορώ να κάνω αίτηση μόνο ηλεκτρονικά;

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης δείτε εδώ.

 
Τί υποχρεώσεις έχουν οι εταιρείες;

Δέσμευση για συμμετοχή σε όλες τις πτυχές του Roots.

 • Τήρηση του χρονοδιαγράμματος
 • Υποβολή των παραδοτέων (Business Plan, Financial Plan και Complete Investment Proposal & Pitch)
 • Συνεργασία με τον Mentor και τον Investment Advisor
 • Παρουσία στις δράσεις του προγράμματος

Οι ημερομηνίες υποβολής για κάθε παραδοτέο θα ανακοινωθούν στην αρχή του προγράμματος.

 
Είναι υποχρεωτική η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο;

Η εισαγωγή σε αγορά του Χρηματιστηρίου δεν είναι υποχρεωτική.

Η εταιρία θα αποφασίσει ποια επιλογή χρηματοδότησης πρέπει να ακολουθήσει με τη βοήθεια του Mentor και του Investment Advisor, καθώς και βάσει της αξιολόγησης του Investment Proposal, παραδοτέο του 3ου Σταδίου.

 
Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής στο Roots;

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Παρέχεται χρηματοδότηση μέσω του Roots;

Το Roots προετοιμάζει την εταιρεία για την άντληση κεφαλαίων μέσω της κεφαλαιαγοράς. Δεν υπάρχει άμεση χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η εταιρεία θα εξοικειωθεί με τις επιλογές χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσω της κεφαλαιαγοράς και θα αναγνωρίσει ποια είναι η πλέον κατάλληλη για την περίπτωσή της. Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών κορυφαίων επιχειρήσεων, η εταιρεία θα ενισχύσει τις δεξιότητές της, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά την επιχειρηματική της πρόταση σε επενδυτές. Μέσω των δράσεων του προγράμματος, η εταιρεία θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα δίκτυο επενδυτών και συμμετεχόντων της κεφαλαιαγοράς.

Επίσης, οι εταιρείες που θα ολοκληρώσουν το Roots θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις αγορές του Χρηματιστηρίου για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων (Κύρια Αγορά, ΕΝ.Α/μετοχές, ομολογίες)

 

Sign up to receive Roots updates!