Η παρεξηγημένη "Εταιρική Διακυβέρνηση"

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η έννοια αυτή πρέπει πρώτα να καταρριφθούν κάποιοι μύθοι που την περιβάλλουν και στη συνέχεια να ξαναδιατυπωθεί και ερμηνευθεί σωστά, αναλύοντας τις πτυχές της και το δυνητικό όφελος όσων την ακολουθούν και την εφαρμόζουν.

Μύθος 1: Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά μόνο τον κανονιστικό έλεγχο και συμφόρηση.

Μύθος 2: Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά μόνο τους οργανισμούς με δημόσιους μετόχους.

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται (Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, Οκτώβριος 2013).

Αν και αυτός ο ορισμός είναι αρκετά ευρύς, ουσιαστικά αναφέρεται στο να έχει μια επιχείρηση τους κατάλληλους ανθρώπους, κανόνες, αξίες, κουλτούρα και επιχειρησιακό περιβάλλον, τα οποία όταν λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο σταθερών συστημάτων, δομών και διαδικασιών οδηγούν σε αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα και σωστή διαχείριση κινδύνου. Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία σε συνδυασμό αποτελούν τα θεμέλια της εταιρείας, προκειμένου να επιτύχει μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ένα Εταιρικό περιβάλλον με βιώσιμες αξίες αποτελεί ορόσημο για καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση, υψηλού βαθμού ακεραιότητα καθώς και αυξανόμενα έσοδα.

Η ανάγκη για εταιρική διακυβέρνηση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα των πολύ μεγάλων εταιρειών. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας είναι εξίσου βαρύνουσας σημασίας και για τις ΜμΕ. Οι Εταιρείες είναι καλό να εναρμονιστούν με ζητήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης από νωρίς. Ορισμένα από τα άμεσα οφέλη της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι:

· Η μείωση του ρίσκου της εμπλοκής μεταξύ των οικογενειακών μελών (κυρίως για παραδοσιακές Ελληνικές ΜμΕ) ή των ιδιοκτητών γενικότερα που διοικούν ενεργά την εταιρεία με εκείνους που δεν αποτελούν εκτελεστικά μέλη.

· Η ενίσχυση της δυνατότητας για άντληση χρηματοδότησης

· Η ανάπτυξη της Εταιρείας

· Η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην απάτη, κλοπή ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό κόστος λόγω κακών εσωτερικών ελέγχων

(ACCA Report, Ιούνιος 2015)

Πλέον, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για ζητήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, διότι έχει κατανοηθεί η αξία της τόσο για την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων ,όσο μάλιστα μεγαλώνουν, αλλά και σαν βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση των μακροπρόθεσμων θεσμικών κεφαλαίων. Ουσιαστικά πρέπει να γίνουν κάποιες κύριες προσαρμογές, οι οποίες βοηθούν την επίτευξη καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης, διότι μέσα από ένα διαφοροποιημένο, βάσει εμπειρίας και γνώσεων, αλλά και ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξηθεί η προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών μέσα από ένα διαφανή πλαίσιο.

“Corporate governance is a core component of our value creation strategy. We generally target early stage SMEs, with the goal of increasing the revenue five-fold in two years. About 20 to 30% of that value creation is from improved corporate governance.”, Ennis Rimawi, Catalest Private Equity (ΙFC,  Απρίλιος 2018).

More Blog Entries

Θα μπορέσω να αντλήσω όσα κεφάλαια χρειάζομαι; 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deutsche Bank (2016), παρατηρείται μια τάση χρήσης...

Έναρξη Προγράμματος Roots

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και με...

Sign up to receive Roots updates!