Κεφαλαιαγορά: Η Εναλλακτική Οδός

«Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκεται να ενισχυθεί ο ρόλος της κεφαλαιαγοράς ως εργαλείο άντλησης κεφαλαίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» , Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Οικονομική κρίση έκανε πιο δύσκολη τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω τραπεζικού δανεισμού, λόγω της μείωσης των κεφαλαίων προς δανειοδότηση καθώς των πιο αυστηρών κριτηρίων για δανεισμό. Τα προαναφερθέντα, σε συνδυασμό με τα «σφιχτά» κριτήρια που προβλέπει η Βασιλεία ΙΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών καθώς και την ανάγκη για εξεύρεση κεφαλαίων από εναλλακτικές πηγές, ώθησε όλο και περισσότερες ΜμΕ και Startups να χρησιμοποιήσουν την κεφαλαιαγορά για την άντληση κεφαλαίων, προβολή της εταιρείας και τη στρατηγική και ομαλή ανάπτυξη τους (IOSCO,2015).

Η κάλυψη τόσο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων όσο και των μακροχρόνιων πλάνων της εταιρείας (Έρευνα και Ανάπτυξη, υποδομές, νέα προϊόντα, αύξηση παραγωγής κτλ.) καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη πλεονάζουσας ρευστότητας και την συνεχή ικανότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με την έρευνα της ECB (2012), το 2012 μόνο το 5% των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων χρησιμοποιούσαν την Κεφαλαιαγορά για την άντληση κεφαλαίων. Πλέον όμως ολοένα και περισσότερες από αυτές εμπιστεύονται το Χρηματιστήριο ως μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης πέραν του τραπεζικού δανεισμού ή άλλων μορφών επιχειρηματικών συμμετοχών. Η διασπορά αυτή δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντισταθμίσουν το ρίσκο του δανεισμού και να έχουν μια συνεχόμενη ταμειακή ροή για την κάλυψη των αναγκών τους.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες εξελίξεις και να αποτελέσει θεματοφύλακα και υποστηρικτή των ΜμΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, προχώρησε στη δημιουργία και στη συνέχεια στην αναβάθμιση μιας αγοράς ικανής να συμβαδίζει με τις προοπτικές και ανάγκες των ΜμΕ, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 2014 να προσφέρει 2 εναλλακτικές αγορές, την ΕΝ.Α ΣΤΕΠ και την ΕΝ.Α PLUS, πέραν της Κύριας (οργανωμένης) Αγοράς του. Η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) αποτελεί ένα μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων, ο οποίος απευθύνεται κυρίως σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, διότι διευκολύνει την είσοδο τους σε αυτή, προσφέροντας πιο χαμηλά κριτήρια εισόδου για να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η εισαγωγή στην ΕΝΑ μπορεί να γίνει μέσα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), με ιδιωτική τοποθέτηση, με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό ή με συνδυασμό αυτών. Η Εναλλακτική αυτή αγορά, παρόλο την Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα, αποτέλεσε όχημα για την είσοδο εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και για την επιτυχημένη άντληση χρηματοδότησης μέσω Εταιρικών Ομολόγων (MLS, Δέλτα Τεχνική).

Πέραν της χρηματοδότησης, η Ελληνική Κεφαλαιαγορά πλέον καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην νέα κατεύθυνση της Ελληνική Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, με την υποστήριξη των ΜμΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικό (ΕΝ.Α ΣΤΕΠ, ΕΝΑ PLUS κτλ.), προωθητικό (Ετήσια Διεθνή Roadshow) και σε συμβουλευτικό και καθοδηγητικό (Roots), ώστε να βάλει από μέρους της ένα μικρό λιθαράκι για να δημιουργηθεί ο νέος παραγωγικός ιστός της Ελλάδας.

 

More Blog Entries

Πέρα από τη Χρηματοδότηση τι άλλο μου προσφέρει η Κεφαλαιαγορά; Τα έμμεσα οφέλη

Αν και ο πιο βασικός λόγος εισόδου στη Χρηματιστηριακή αγορά ή γενικότερα στο περιβάλλον της...

Sign up to receive Roots updates!