Πέρα από τη Χρηματοδότηση τι άλλο μου προσφέρει η Κεφαλαιαγορά; Τα έμμεσα οφέλη

Αν και ο πιο βασικός λόγος εισόδου στη Χρηματιστηριακή αγορά ή γενικότερα στο περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς, καθίσταται η ανάγκη των επιχειρήσεων να αντλήσουν κεφάλαια, υπάρχουν πολλά έμμεσα οφέλη τα οποία γίνονται αντιληπτά σε μετέπειτα φάση.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να απολάβουν είτε όλα είτε μερικά από τα παρακάτω οφέλη βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων τους, καθώς και βάσει της κεφαλαιακής διάρθρωσης τους.

Αρχικά, επιτυγχάνετε η δυνατότητα χρήσης της αγοράς αυτής για  μερική ρευστοποίηση (exit strategy) για ορισμένους από τους αρχικούς επενδυτές (business angels, early stage investors, VCs) με ταυτόχρονη είσοδο νέων στρατηγικών επενδυτών, αλλά και διεύρυνση της μετοχικής βάσης (πολυμετοχικότητα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

1. Μείωση ρίσκου των αρχικά επενδυμένων κεφαλαίων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν μια πιο ομαλή και όχι υπέρμετρη ανάπτυξη που πολλές φορές μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την ίδια την εταιρεία.

2. Η ύπαρξη περισσοτέρων μετόχων δημιουργεί διασπορά στις μετοχές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να λάβει αποφάσεις που να έχουν στόχο προσωπικά-ατομικά συμφέροντα και όχι εταιρικά.

3. Περισσότερα άτομα έχουν κέρδος από την επιτυχία και ανάπτυξη της εταιρείας, άρα και άμεσο όφελος να την βοηθήσουν ουσιαστικά.

Επίσης, η κεφαλαιαγορά επιδρά και στη φήμη και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης προς την εταιρεία, διότι διευκολύνει:

1. Την επίτευξη επιχειρηματικών συμπράξεων, συμφωνιών και στρατηγικών συνεργασιών ή την βελτίωση των όρων τους

2. Την εσωτερική οργάνωση

3. Τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες

4. Την προσέλκυση αξιόλογων στελεχών

Ακόμα, δημιουργείται το πλαίσιο για την κατανόηση της αξίας της Εταιρικής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια τη βελτίωση των δομών και γνώσεων για την υιοθέτηση σύγχρονων αρχών διαφάνειας. Η Εταιρική Διακυβέρνηση σε συνδυασμό με τη διαρκή και επίκαιρη αποτίμηση επιδρά θετικά στην αξιοπιστία της εταιρείας και την ικανότητα της να προσελκύσει επενδυτές.

“No transparency, no trust; no trust, no credit; no credit, no investment; no investment, no growth. There is a simple logic: corporate governance and financial reporting are an essential building block for financial intermediation, foreign investment, and sustainable economic development.”, Martin Gruell, CFO και μέλος του management board, Raiffeisen Bank International AG (IFC, Ινδονησία, Ιούνιος 2014).

Τέλος, η συμμετοχή τόσο σε δείκτες που αποτελούν σημείο αναφοράς για την επενδυτική κοινότητα όσο και σε δραστηριότητες προώθησης (πχ. Ετήσια Roadshow κτλ.) και συμβουλευτικής υποστήριξης δημιουργούν ένα πλαίσιο ευνοϊκό για την εταιρεία ώστε να αναπτυχθεί και να θέσει γερές βάσεις για την μετέπειτα πορεία της.

More Blog Entries

Κεφαλαιαγορά: Η Εναλλακτική Οδός

Η Οικονομική κρίση έκανε πιο δύσκολη τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω τραπεζικού...

Θα μπορέσω να αντλήσω όσα κεφάλαια χρειάζομαι; 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deutsche Bank (2016), παρατηρείται μια τάση χρήσης...

Sign up to receive Roots updates!